eBiblioteka
Uvod u istraživanje Bunjevaca

Ova internet stranica nastoji pružiti bibliografske informacije za naučno zasnovane odgovore na pitanja o Bunjevcima:
1-Šta nije jasno o Bunjevcima? Ko i kako postavlja bunjevački problem? 
 
2-Ko i kakve tvrdnje iznosi o Bunjevcima?

3-Ko i kako dokazuje, kojim podacima i razlozima potkrepljuje svoje tvrdnje o Bunjevcima? Kako proveriti postupak argumentacije u člancima i knjigama o Bunjevcima?

4-Ko i s kojim ciljem propagira ideje o Bunjevcima?

U nastavku dajemo bazu sa 1450 bibliografskih podataka o Bunjevcima izvedenih iz opširne baze Google Scholara i 342 jedinice iz baze COBIB Matice srpske kao i uputstvo za njihovo korišćenje. Kliknite na željenu poveznicu/link

BunjevciScholar 1_2.pdf
Bunj_nac.doc
Cobib_Bunjevci.pdf

Detaljna objašnjenja i uputstva videti na blogu Istraživanje Bunjevaca

https://istrazivanjebunjevacablog.wordpress.com/


POSTUPAK KORIŠĆENJA BIBLIOGRAFSKE BAZE

Prvi korak: pretraga baze Google Scholara

https://scholar.google.com/


Drugi korak: izbor izvora-literature

Treći korak: čitanje i notiranje

Četvrti korak: pisanje pregleda literaturePrvi korak: pretraga Google Scholara


Šta nas interesuje, koje pitanje-problem, koji su izvori (literatura) za dobijanje odgovora?

Izabrati ključne reči za pretragu, na primer “bunjevci” AND identitet OR identity

Za prevod na engleski koristiti Google Translator
 https://translate.google.com/

 Scholar 01

Ceo tekst bib-jedinice može se prevesti sa stranog jezika unosom u levi prozor Translatora (istovremeno izvršiti zamenu jezika klikom na dvosmerne strelice iznad x)

Drugi korak: izbor izvora-literature

Pregled celine rezultata traganja – naše bibliografske baze Bunjevci.

Izbor reprezentativnog uzorka izvora (autora-literature za čitanje)

– tražimo sve bib-jedinice koje sadrže željene ključne reći - koristimo besplatni softver za pregledanje i editovanje PDF fajlova PDF-Xchange Viewer (skinuti i instalisati)  
  https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-viewer 

– uzimamo bib-jedinice koje imaju podatak o citiranosti (Cited by ..)

Scholar 02Bazu Cobib_Bunjevci.pdf možete pregledati na isti način. Nađene bib-jedinice možete dalje tražiti na Google Scholaru. Cobib je namenjen korišćenju članaka i knjiga u Biblioteci Matice srpske u Novom Sadu.Klikom na Cited by 6 (kad biramo Weavera kao autora) otvara se sledeća Scholar stranica

Scholar 03

Scholar 04

Prikazani su radovi u kojima je pomenuti tekst Weavera citiran. Ukoliko se dobije lista od velikog broja bib-jedinica (nekoliko stotina itd.) može se izvršiti redukcija primenom filtera (na primer, samo radovi posle 2015 godine itd.). O tome treba proučiti uputstva koje daje Google Scholar. - Svim ovim radovima (člancima i knjigama) može se pristupiti kao full text-ovima klikom na PDF (html, doc) sa desne strane (ili iznad) bib-jedinice. Neki od radova su citirani od strane nekih drugih autora i oni se takođe mogu pročitati. Na ovaj način se može rekonstruisati proces širenja ideja o Bunjevcima koje nas interesuju. Taj proces se može vizualizovati primenom odgovarajućeg softvera (na primer  http://www.citnetexplorer.nl ).

Treći korak: čitanje i notiranje

Otvaranjem izabranih tekstova i aktiviranjem na tastaturi Ctrl F prečice, mogu se analizirati mesta na kojima autori tih radova citiraju traženog autora (ovde Weavera). Preuzimanje citata (uglavnom pasusa ili rečenica) i njihovim prenošenjem u posebnu Word stranicu (fajl) dobija se lista citata (korpus tekstova kojima se mogu dodati beleške-komentari) koji se mogu analizirati i, iz toga, izvoditi zaključci pogodni za nalaženje odgovora na gore postavljena pitanja. Za notiranje (pravljenje beležaka, komentara) koristan je Kornel metod pravljenja beleški  http://www.fergusonhs.org/ourpages/auto/2012/7/3/55105718/Note-taking%20Skills.pdf                

Scholar 05

Word stranica (fajl) sa prenetim citatima – lista citata:

Arraiza, 2015

Weaver, Erick B., ‘Hungarian Views of the Bunjevci in Habsburg Times and the Inter-war Period’ XLII Balcanica, 2011, pp. 77–115 (str. 129)

Bošnjaković i Sikimić, 2009

I savremeni istoričari i politikolozi uključuju se u tekuću debatu o statusu i identitetu Bunjevaca. Noviji primer je studija profesora Beketa Vivera sa univerziteta u Debrecinu, Mađarska (Becket Weaver 2011) koja se bavi istorijatom bunjačkog pitanja u habzburškom i međuratnom periodu, odnosno studije Bojana Todosijevća koji se etnicitetom Bunjevaca bavi iz ugla savremene istorije i političkih teorija (Todosijević 2002) kao i niz priloga Roberta Skenderovića koji istražuju istorijske uzroke političke podeljenosti bačkih Bunjevaca (na primer, Skenderović 2012). Savremeni Bunjevci pokazali su se i kao zanimljivo polje istraživanja u sociologiji (v. na primer, Šram 2007, 2009). (str. 40)

Stranica u izvoru – važno za kasnije citiranje u studiji


Ilić


The Hungarian revolution against Habsburg absolutism in 1848. The Serbian National Church Assembly, the so-called May Assembly, is held in Sremski Karlovci in 1848, with the Serbs demanding collective political rights and declaring the establishment of the Serbian Duchy (Serb. Vojvodovina Srbija). The Hungarian revolutionary authorities refuse to recognise the decisions made by the Assembly. In the same year a conflict occurs between Hungarian and Serbian forces, first in Karlovci and then across the whole of present-day Vojvodina, while smaller numbers of Serbs fight on the Hungarian side during the revolution. Dissatisfied with the limitations of their collective and political rights, Croats and Romanians also form armed movements against the new Hungarian authorities and all of them contribute to the suppression of the revolution, led by the Viennese Court. (Rokai et al. 2002: 436–449; Gavrilović 1994b; Barta 1973; Weaver 2012) (str. 296)


Raič, Kujundžić Ostojić, 2013a

So far, the conflict between two national orientations within the Bunjevac ethnic corps were inspired and supported by external elite states-nations – Croatian and partially Hungarian. Both prohibiting and also giving chances to the national development of Bunjevci, were inspired by the interests of state-building nations, most often in moments of growth of significance to preserve the territories inhabited by Bunjevci inside the borders of certain countries or, in hope to establish a desired control over some parts of Bačka (Weaver). These national interests are inevitable; in most cases restrictive but very encouraging factor for breaking out of the ethnic underground river to the historic scene or its sinking and disappearance from the stage of history. This fact must be taken into consideration while seeking a democratic solution of intra-Bunjevci conflict. (str. 126)


Raič, Kujundžić Ostojić, 2013b

Istorijski posmatrano, glavni uzroci depopulacije bačkih Bunjevaca su cepanje njihovog etničkog korpusa povlačenjem granice između Mađarske i Srbije 1921. godine i procesi koji su sprečili njihov nacionalni razvoj u obe ove države. Podela bunjevačkog etničkog korpusa značila je, prvenstveno, smanjivanje tržišta života, uslova demografske reprodukcije i očuvanja etničke kompaktnosti Bajskog trougla kao zavičaja i kolevke bačkih Bunjevaca. To se pokazalo u manjem delu podeljenog Trougla u Mađarskoj (jedna trećina ukupnog bunjevačkog stanovništva Bač- Bodroške varmeđe iz 1910. godine), gde je bunjevački korpus takođe fragmentiran na priznatu nacionalnu manjinu Hrvata-Bunjevaca i na nepriznatu etničku skupinu Bunjevaca (kategorizovanih u popisima stanovništva kao „ostalih“) i u celini utonuo u sociokulturno okruženje ma- đarske nacionalnosti. Posle 1944. godine Bunjevcima se u Mađarskoj u popisima stanovništva izgubio trag, što neupućenog posmatrača može da dovede u nedoumicu i pomisao o „holokaustu“ tog naroda (Weaver). (Str. 29)

6 Weaver pokazuje promenljivi odnos mađarske državne elite prema Bunjevcima od uspostavljanja moderne mađarske nacionalne države nakon 1848. godine, do posle Drugog svetskog rata. Takva varijacija odnosa nacionalne države prema Bunjevcima može se konstatovati i u Srbiji. (str. 52)


Vuković, 2015

16Por. Weaver (2011), który opisuje, że Węgrzy także uważali Buniewców za lojalnych obywateli, w odróżnieniu od Serbów zamieszkujących południową część Królestwa Węgier oraz Chorwatów z Chorwacji i Slawonii (str. 247)


Predstavljeni citati podležu razmatranju uz oslonac na sledeća pitanja (prema: Mary Lourdes SilvaHow to Paraphrase Using Google Scholar.mov na You Tube)

  • - Kakav je stav svakog posebnog autora citata prema izvoru (Weaveru)? Da li je naklonjen ili je skeptičan?
  • - Na šta se pisac citata koncentriše?
  • - Kada obrađujete više članaka istog autora sa liste citata, da li se oni svi usredsređuju na istu stvar? Postoji li posebna ideja po kojoj je ovaj autor poznat?
  • - Postoje li ključni termini koji su navedeni iz originalnog izvora?
  • - Da li ste zapazili druge autore sa liste citata koji poklanjaju pažnju prema istim ključnim terminima?
  • - Koji su pisci sa liste citata koji uključuju dati izvor u svoj tekst? Koje reči oni koriste u predstavljanju izvora? Kako oni govore o njemu ili ga analiziraju?


Sa odgovorima na ova pitanja dobija se pregled literature (poželjno za 4-6) autora čiji doprinos-uticaj razjašnjavanju posebnog problema (u našem primeru problema Bunjevaca) ima potvrđen značaj. Kriterij tog značaja je u međunarodnoj akademskoj zajednici određen citiranošću (pozvati/kliknuti na lični profil autora koji obrađuju posmatrani problem – prezimena tih autora su podvučena-aktivna na Scholarovoj listi) – o verodostojnosti tog kriterijuma videti
 https://harzing.com/publications/white-papers/from-h-index-to-hia .


Naučni pristup u pisanju pregleda literature zahteva za svakog razmatranog autora analizu i kritičku diskusiju argumentacije koju autori razvijaju/primenjuju u istraživanju svakog od razmatranih problema. Za takvo razmatranje možemo se osloniti na Toulminov metod analize argumentacije. Izuzetno visoka citiranost (12116 puta) i oko 62300 stranica bibliografskih jedinica (članaka, knjiga i citata) na Scholarovoj bazi, upućuje na verodostojnost tog metoda recenziranja autorskih tekstova.

Scholar 06


Četvrti korak: pisanje naučnog članka


Pisanje pregleda literature važno je za obadva velika područja: a) egzaktnih nauka i b) društvenih nauka i humanistike. Za društvene nauke i osobito humanističke discipline, istraživanje i verifikovanje ideja na osnovu kvalitativnih podataka (textova, slika, audio-zapisa) pregled literature – ispitivanje radova autora – obuhvata glavninu naučnih postupaka i njihovih rezultata. Zato je veština pisanja pregleda literature za izradu članaka pa i obimnijih tekstova (disertacija, knjiga) odlučujuća za naučni razvoj istraživača. Otuda je u ovom Uvodu u istraživanje Bunjevaca kao društvene pojave akcent stavljen na pisanje pregleda literature. No, treba imati u vidu da je izučavanje i pisanje pregleda literature samo jedna etapa u realizaciji istraživačkog projekta.

Uspešno savlađivanje obimne literature dobija smisao ako je orijentisano nacrtom (outline) celine studije koja treba da bude rezultat istraživanja. Takav opšti nacrt (model) manje studije-članka po APA stilu uključuje sledeća poglavlja:

1-uvod (postavljanje problema, pregled literature, hipoteza, metod) – projekt istraživanja

2-rezultati istraživanja

3-diskusija rezulata i pretpostavki (iz projekta) - dokazane i osporene tvrdnje (teze)

4-zaključak, implikacije (za praksu, za dalja istraživanja)


Detaljnije o projektu i celini naučne studije videti na blogu Istraživanje Bunjevaca

Za uspešan istraživački rad sa obimnim podacima neophodno je korišćenje univerzalne radne platforme (na pr. Qiqqa – Kuika sa Kembridž Univerziteta
 http://www.qiqqa.com/ ); o tome poseban uvod na blogu Istraživanje Bunjevaca

Prof. dr A. Raič  
Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli