Održana redovna godišnja skupština

NOVI LJUDI ZA NOVE USPIHE

U petak, 13. maja 2011. u Bunjevačkoj kući u Somboru održana je redovna godišnja skupština
Udruženja građana „Bunjevačko kolo”


Novo_rukovodstvo   Ovogodišnja skupština je bila i izbornog karaktera. Nakon pročitani izvištaja o radu i finansijskog izvištaja za proteklu 2010. godinu, iznet je i Plan rada za 2011. godinu, kojim se pridviđaje razni programi, manifestacije ko i obilužavanja  značajni datuma i nacionalni praznika.
Prema tačkama Dnevnog reda, nakon iznošenja Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu, pristupilo se razrišenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora i pridlaganju članova za novi Upravni odbor a takođe su pridloženi članovi novog Nadzornog odbora ko i članovi počasnog upravnog odbora.

Novi upravni odbor UG „Bunjevačko kolo” broji prema Statutu 13 članova, od koji je na prvoj sidnici održanoj 17. maja izabrano novo pridsidništvo. Za pridsidnika UO Bunjevačkog kola izabran jeBunjevacko_kolo Dejan Parčetić, po struki ekonomista u Javnom komunalnom preduzeću u Somboru, a za potpridsidnike: Aleksandar Bošnjak, dipl. inž. poljoprivrede i Aleksandra Medurić Kalčan, sudija Osnovnog suda u Somboru. Ostali novoizabrani članovi UO Bunjevačkog kola su: Slobadan Plavšić, dipl. pravnik u penziji, Ivan Bošnjak komercijalista u penziji, Marija Šamu dipl. pravnik, Josip Bošnjak, privatni preduzetnik, mr Marija Bošnjak, profesor fizike , Ružica Parčetić, novinar, Šima Petreš, privatni preduzetnik, Mihajlo Vuković, komercijalista, Antun Fratrić, poljoprivredni tehničar i Marija Brdarić, vaspitačica.
U novi Nadzorni odbor izabrani su Nikola Žuljević, dipl. ecc, Zoran Dujmonić, privatni preduzetniki Antun Petrović elektrotehničar.
Skupština UG „Bunjevačkog kola” je za posebne zasluge i doprinose u radu udruženja od samog reosnivanja, imenovala za počasne članove UO: Karla Dujmovića-Dida, dip. pravnika u penziji, Mariju Bojanin, prof. istorije, Veru Gajin, ekonomistu, Josipa Kulića elektroindžilira, Ivana Vukovića, penzionera, Ivana Jurišića advokata i Aleksandra Stolišića, ekonomistu u penziji.

Zafaljujuć se na ukazanom povirenju, novoizabrani pridsidnik Bunjevačkog kola, Dejan Parčetić potsitio je da novi Upravni odbor započinje svoj rad u teškoj ekonomskoj i finansijskoj godini, godini popisa stanovništva kad je prid svi 13 članova ovog odbora zdravo veliki i naporni poso. Novi pridsidnik je poželio puno uzajamnog poštivanja, razumivanja i dobre saradnje med članovima Upravnog odbora.

R.Parčetić