Održana prva obuka povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja

│ Četvrtak, 01.02.2024. │


Održana prva obuka povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja

│ Info:  https://mit.gov.rs


 

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija započelo je održavanje trodnevni obuka pridstavnicima jedinica lokalni samouprava povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obukama su prisustvovali pridstavnici jedinica lokalni samouprava koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja u cilju boljeg upoznavanja sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima.

Novim pravilnikom su bliže uređeni izgled i sadržina obrasca za podnošenje projekata, kriterijumi za ocinu projekata, izgled i sadržina obrasca za podnošenje prijave za člana komisije, kriterijumi za bodovanje prijava za članove komisija, način rada i odlučivanja konkursne komisije, kriterijumi za internu i eksternu evaluaciju podržani projekata, obaveza zaštite poslovne tajne i autorskog prava korisnika sridstava, ko i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja.

Dejan Parcetic

U narednom periodu Ministarstvo će, takođe, organizovat i obuke namenjine zainteresovanim pridstavnicima medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ko i obuke za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocinu projekata. Obuke se realizuju nuz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Prvoj obuki prisustvovo je i državni sekretar Dejan Parčetić koji je tom prilikom pozdravio sve pridstavnike jedinica lokalni samouprava i poželio im produktivan rad.

Novim Zakonom detaljno je preziciran postupak projektnog sufinansiranja, ko i uspostavljanje platforme, odnosno Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog infomiranja. Kreiranjom platforme omogućićemo svim organima javne vlasti koji raspisivaje konkurse u oblasti javnog informisanja da ovaj postupak sprovedu efikasnije i transparentnije. Nastojali smo da na ovaj način otklonimo nedostatke uočene tokom decenije sprovođenja projektanog sufinansiranja i da cio postupak, odnosno svi akti nastali u postupku sprovođenja konkursa budu dostupni javnosti, vodeć računa prija svega o ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja – kazo je, izmed ostalog Parčetić.